Autor

Ing. Marián Ivaška

koordinátor dokumentácie a marketingu
+421 905 426 701
mivaska@ipecon.sk

EU logo
Zverejnené: 06. 11. 2018

Názov projektu:

Zásadná inovácia výrobného procesu prostredníctvom linky na spracovanie plechu

 

Kód projektu:
313012C602

Operačný program Výskum a inovácie

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Termín realizácie: 05/2018 –  01/2019
Zazmluvnená výška NFP: 145 530,00 Eur
Miestom realizácie projektu je výrobná hala v Žiline.

Hlavný cieľ projektu:

Zásadnou inováciou výrobných procesov prispieť k ďalšiemu rozvoju konkurencieschopnosti spoločnosti, upevneniu postavenia na Slovenskom trhu a k rozvoju expanzie na svetové trhy.

Čiastkové ciele na dosiahnutie hlavného cieľa projektu:

 • zásadnou inováciou výrobných procesov prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
 • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou inovovaných výrobných procesov,
 • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
 • zabezpečiť podmienky pre ďaľšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

S ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určená ako hlavná aktivita projektu: “Ostatné inovačné opatrenia” a jej úlohou bude inovovať 6 výrobných procesov spoločnosti:

 • proces strihania plechových tabúľ
 • proces vysekávania plechových tabúľ
 • proces ohraňovania (ohýbanie) plechových tabúľ
 • proces pílenia plechových tabúľ
 • proces vŕtania otvorov a frézovanie
 • proces zvárania spojov

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

 • nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2
 • počet inovovaných procesov – 6

Realizácia hlavnej aktivity projektu zameranej na zásadnú inováciu procesu výroby v spoločnosti IPECON, s.r.o. bude realizovaná prostredníctvom:

 • „Obstarania NC tabuľových nožníc na strihanie plechových tabúľ“,
 • „Obstarania CNC vysekávacieho stroja na vysekávanie plechových tabúľ“,
 • „Obstarania ohraňovacieho lisu na ohraňovanie (ohýbanie) plechových tabúľ“,
 • „Obstarania CNC pásovej píly na pílenie plechových tabúľ“
 • „Obstarania stĺpovo prevodovej vŕtačko/frézky na vŕtanie otvorov a frézovanie“
 • „Obstarania bodového zváracieho zariadenia na zváranie spojov“
 • „Obstarania 2ks plazmanitridovaných zváracích stolov“

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Názov zákazky: Vybavenie výrobnej dielne:
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu

Výsledok