TEPELNO-ENERGETICKÝ
DISPEČERSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

 • Riadenie a monitorovanie tepelných celkov v reálnom čase
 • Riadenie energetických celkov
 • Riadenie ¼ hodinového maxima
 • Energetické bilancie v tepelnom hospodárstve
 • Spracovanie energetických bilancií v tepelnom hospodárstve
 • Reporty
 • Automatické generovanie a zasielanie reportov cez e-mail
 • Zasielanie poruchových stavov cez SMS správy
 • Redundancia systému TEDIS pre kritické aplikácie
 • Diagnostika

 

Mám záujem o viac informácii.

Kontaktovať
 • Popis
 • Blog

Riadenie a monitorovanie tepelných celkov v reálnom čase

Systém TEDIS poskytuje množstvo nástrojov pre riadenie a monitorovanie technologických celkov v reálnom čase. Systém zobrazuje technológickú schému s možnosťou ovládania a prezerania všetkých vstupov a výstupov, alarmov, spracovania dát do formy grafov a prehľadných tabuliek v reálnom čase. Umožňuje prehľadnú a jednoduchú správu časových programov v jednotlivých dňoch pre odovzdvávacie stanice tepla alebo vzduchotechniku. Geografické umiestnenie staníc je zakreslené na prehladnej mape s možnosťou vyhľadávania daných objektov a zobrazovania informácií o nich. Systém zobrazuje na mape aj GPS súradnice zvolenej stanice, čo v mnohých prípadoch uľahčí prácu servisným technikom, ktorým daná lokalita nie je známa pri ich výjazdoch. Veľkou výhodou tohto systému je maximálna flexibilita, vďaka čomu je možné tento systém prispôsobiť pre konkrétnu realizáciu. Systém TEDIS v súčasnej dobe zabezpečuje riadenie a monitorovanie staníc v rôznych odvetviach ako sú teplárne, nemocnice, priemyselné výrobne, kotolne…

Riadenie energetických celkov

Systém TEDIS je vyvíjaný aj pre účel riadenia energetických celkov. Významnou realizáciou v tejto oblasti je riadenie a monitorovanie 9MW turbín kompresných staníc Eustream, a.s. na Slovensku ako dcérskej spoločnosti SPP, a.s. Systém zabezpečuje aj komunikáciu kompresných staníc s centrálnym dispečingom pre transport zemného plynu územím Slovenskej republiky.

Riadenie ¼ hodinového maxima

Jedna z možných aplikácií systému TEDIS umožňuje dohľad a monitorovanie spotreby elektrickej energie s možnosťou zadania maximálneho povoleného odberu stanovením priorít jednotlivých spínaných vetiev s možnosťou nastavenia časových parametrov spínania.

Energetické bilancie v tepelnom hospodárstve

Tento modul systému TEDIS umožňuje prehľadné zobrazovanie energetických bilancií v tepelnom hospodárstve vo forme tabuliek a grafov. V tabuľkách sú uvedené hodinové spotreby, z ktorých sú následne vypočítavané denné a hodinové sumy. Tento modul poskytuje silný nástroj pre prehľadné monitorovanie bilancií a prípravu odpočtov v tepelnom hospodárstve.

Spracovanie energetických bilancií v tepelnom hospodárstve

Tento modul slúži pre podrobnejšie spracovanie energetických bilancií v tepelnom hospodárstve. Umožňuje porovnávanie hodnôt s archivovanými hodnotami. Výsledok porovnávania je farebne odlíšený čo umožňuje rýchlu orientáciu vo výstupných informáciach. Ďalšou funkciou tohto modulu je generovanie textových výstupov zvolených porovnaní s možnosťou zasielania generovaných výstupov e-mailom na definované adresy. Tento modul umožňuje priame napojenie na nadradený databázový fakturačný systém a export údajov do tohto systému, čo plne automatizuje proces fakturácie a uľahčuje a zefektívňuje prácu ekonomickému oddeleniu a hlavne eliminuje možnosť chyby zapríčinenej zlyhaním ľudského faktora.

Reporty

Tento modul umožňuje export údajov zo systému TEDIS do parametrizovaných tabuľkových zostáv programu MS Excel. Dokumenty sú optimalizované a graficky pripravené aby ich bolo možné okamžite tlačiť a použiť ako podklady pre účely fakturácie. Reporty sú jednoducho prispôsobiteľné čo umožňuje upravenie reportu presne podľa požiadavok zákazníka. Reporty je možné obohatiť o rôzne matematické, analytické a grafické funkcie podľa potrieb.

Automatické generovanie a zasielanie reportov cez e-mail

Tento modul umožňuje automatické generovanie reportov (parametrizovaných tlačových zostáv v programe MS Excel) a následné automatické posielanie prostredníctvom e-mailu predvoleným užívateľom. Všetky parametre generovania a posielania sú jednoducho editovateľné prostredníctvom prehľadnej užívateľskej schémy.

Zasielanie poruchových stavov cez SMS správy

Tento modul systému TEDIS umožňuje prostredníctvom GSM modemu odosielanie poruchových stavov zo systému TEDIS prostredníctvom SMS správ. Je možné nastavenie viacerých príjemcov SMS sprav, pričom pomocou jednoduchého užívateľského rozhrania je možné definovať, ktoré poruchové stavy majú byť automaticky zasielané príslušným príjemcom. Modul je vhodný najmä pre realizácie bez nepretržitého dohľadu pracovníka, keďže pri prípadnej poruche bude upozornený SMS správou.

Redundancia systému TEDIS pre kritické aplikácie

Systém TEDIS v prípade kritických aplikácií umožňuje plnú redundanciu. Pre mnohé dnešné systémy je typická, a niekedy aj nevyhnutná, 24-hodinová prevádzka 365 dní v roku, ktorú však nie je jednoduché zabezpečiť. Vzhľadom na fakt, že každé zariadenie má určitú životnosť a poruchovosť, je potrebné tieto faktory ošetriť. Jednou z alternatív je využitie redundancie, zálohovania.
Redundantné systémy sa navrhujú pomocou viacerých kópií rovnakého prostriedku (napr. logickej siete alebo softvérového modulu). Zavedením redundancie sa zvyšuje prevádzková spoľahlivosť systému. Klasické chápanie redundantného systému predstavuje jeden pracovný systém a ďalší systém (alebo viacero), ktorý čaká pripravený a pri výpadku pracovného systému tento plne nahradí.

Systém TEDIS umožňuje viacero druhov redundancie:

– redundancia aplikačného servera
Pri redundancii aplikačného servera je systém TEDIS tvorený dvoma, alebo viacerými aplikačnými servermi

– redundancia komunikačných ciest
Redundancia komunikačných ciest umožňuje zvýšiť bezpečnosť komunikácie medzi vybranými zariadeniami a serverom TEDIS

– redundancia archivácie
Použitím redundancie archivácie znižujeme pravdepodobnosť straty archívnych údajov, alebo prerušenia kontinuálnej archivácie.

Diagnostika

Tento modul systému TEDIS umožňuje rýchly prístup a prehľad živých informácií o behu servera, využitia procesorov, diskov, operačnej pamäte, procesov a archivácie. Poskytuje náhľad sieťovej topológie so zobrazením stavu komunikácie sieťových zariadení. Slúži ako silný nástroj pre dohľad a diagnostiku celého systému TEDIS.

 

 • Integrovaný Systém Manažérstva (ISM)

  | 05. 04. 2019
  Ing. Marián Ivaška

  Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem ČSN EN …

  Viac
  certifikacna znacka TUV
 • D2000 – softvérová technológia reálneho času

  | 22. 05. 2015
  Ing. Michal Ďuračík

  IPESOFT D2000® nám ako implementačnému partnerovi umožňuje vytvárať riešenia, ktoré prekračujú očakávania zákazníkov. Unikátne softvérové technológie a s nimi súvisiace naše produkty sa svojimi vlastnosťami radia k …

  Viac
 • IPECON – Divízia Tepelná technika a energetika

  | 10. 05. 2013
  Ing. Richard Čemeš

  Hľadáte spoľahlivého dodávateľa a partnera? Spoločnosť IPECON je už 25 rokov spoľahlivý partner svojich zákazníkov. V oblasti tepelnej techniky a energetiky Vám Ponúkame dlhoročné skúsenosti …

  Viac