Autor

Ing. Marián Ivaška

koordinátor dokumentácie a marketingu
+421 905 426 701
mivaska@ipecon.sk

certifikacna znacka TUV
Zverejnené: 25. 05. 2018

Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN OHSAS 18001:2008 s ich následnou aktualizáciou na nové normy.

Certifikačné orgány pre systémy kvality (TUV Rheinland) na základe recertifikačných a dohľadových auditov pravidelne kontrolujú a potvrdzujú dodržiavanie a využívanie tohto systému. Na základe auditov sú následne vydávané platné certifikáty.

V dňoch 16.-18.04.2018 sa konal recertifikačný audit zameraný aj na posúdenie zhody systému s požiadavkami nových noriem. Na základe výsledkov auditu boli vydané nové certifikáty s platnosťou od 3.5.2018 do 2.5.2021.

Viac informácií o Politike kvality a ISM možno nájsť v časti venovanej politike kvality.